Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

Ogólne kryteria ocenianiaW Szkole Podstawowej w Pisarzowicach oceny z poszczególnych przedmiotów wystawia się na podstawie następujących kryteriów oceniania:

  1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania nietypowe, wykraczające ponad program nauczania tej klasy i jest laureatem konkursów.
  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych wymaganiami programowymi przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w zakresie pełnym i bierze udział w konkursach.
  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
  4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o podstawowym stopniu trudności.
  5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który, w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje , często przy pomocy nauczyciela, typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
  6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

Przedmoiot Nauczyciel
uczący
Szczegółowe
kryteria oceniania
edukacja
wczesnoszkolna
mgr Barbara Cieślak
mgr Małgorzta Dynarowska
mgr Jolanta Gacek
mgr Urszula Bryl
mgr Katarzyna Pacholik
mgr Sabina Kierc
mgr Małgorzata Kubiczek
mgr Urszula Korczyk
mgr Katarzyna Dyduch
mgr Natalia Bartos
Przedmiotowy System Oceniania
edukacja językowa
język obcy nowożytny
mgr Marta Prochot Przedmiotowy System Oceniania
język polski mgr Renata Grzebinoga Przedmiotowy System Oceniania
język polski mgr Ewa Danielczyk Przedmiotowy System Oceniania
język polski mgr Katarzyna Żarska Przedmiotowy System Oceniania
język polski mgr Milena Kozłowska Przedmiotowy System Oceniania
język angielski mgr Beata Jaszczur Przedmiotowy System Oceniania
język angielski mgr Anna Handzlik-Tatoń
mgr Bogdan Kubica
Przedmiotowy System Oceniania
język niemiecki mgr Joanna Kubica Przedmiotowy System Oceniania
matematyka mgr Lidia Dziubek
mgr Halina Zbijowska-Nikiel
Przedmiotowy System Oceniania
matematyka dr Aleksandra Jasek Przedmiotowy System Oceniania
matematyka mgr Monika Podhorodyńska
fizyka dr Aleksandra Jasek Przedmiotowy System Oceniania
biologia mgr Barbara Januszyk
Anna Smółka
Przedmiotowy System Oceniania
geografia mgr Anna Kóska Przedmiotowy System Oceniania
chemia mgr Beata Łucyków-Skowronek Przedmiotowy System Oceniania
religia ks mgr Piotr Homel
religia ks mgr Mateusz Tomaszek
religia mgr Anna Marek Przedmiotowy System Oceniania
przyroda mgr Barbara Więzik Przedmiotowy System Oceniania
przyroda mgr Anna Kóska Przedmiotowy System Oceniania
informatyka mgr Anna Mączka
mgr Rafał Mączka
Przedmiotowy System Oceniania
technika mgr Iwona Kołodziejczyk
technika mgr Anna Mączka Przedmiotowy System Oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Rafał Mączka Przedmiotowy System Oceniania
historia mgr Ewa Danielczyk
mgr Agnieszka Kania
mgr Magdalena Kasolik-Tatoń
mgr Robert Warot
Przedmiotowy System Oceniania
WOS
mgr Sandra Słowik
mgr Robert Warot
Przedmiotowy System Oceniania
muzyka mgr Krystyna Bander Przedmiotowy System Oceniania
plastyka mgr Iwona Kołdziejczyk Przedmiotowy System Oceniania
wychowanie fizyczne mgr Gabriel Kinio
mgr Joanna Konior
mgr Paulina Markiel
mgr Magdalena Susz
mgr Krzysztof Łoboz
Przedmiotowy System Oceniania


Plan pracy
wersja do pobrania
Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
STOŁÓWKA
SZKOLNA:
JADŁOSPIS
Alergeny