Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy bibliotecznePROJEKT „ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W PISARZOWICACH

W okresie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”. W ramach Projektu wsparcia otrzymało 116 uczniów naszej szkoły. Uczniowie objęci programem uczestniczyli w następujących zajęciach dodatkowych:
1. w zajęciach specjalistycznych terapii pedagogicznej – zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
2. w zajęciach specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy
3. w Integracji Sensorycznej.
Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć był wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wyrównywanie braków edukacyjnych oraz deficytów rozwojowych.
Program był skierowany do dzieci klas 1 – 4 został opracowany w oparciu o informacje pozyskane od uczniów. Do diagnozy wykorzystano arkusze obserwacji, dokumentację szkolną ucznia, opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie dotyczące wad postawy. Nad każdym uczniem, który został zakwalifikowany do udziału w zajęciach, opiekę sprawował nauczyciel prowadzący określony rodzaj zajęć w danej grupie wiekowej. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w projekcie pracowało 10 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach sfinansowanych ze środków projektu. W związku z przeprowadzoną diagnozą utworzono trzy rodzaje zajęć terapeutycznych, podjęto działania w zakresie doszkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażono sale w niezbędny sprzęt terapeutyczny i edukacyjny.
Na szczególną uwagę zasługują zajęcia prowadzone w sali terapii Integracji Sensorycznej, którą wyposażono w certyfikowany sprzęt terapeutyczny. Warto zaznaczyć, iż celem terapii Integracji Sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego. Dzięki terapii, u dziecka pobudzane są receptory zmysłowe, a proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne. Ponadto oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego i równowagi. Zmysły te stanowią z kolei bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego. W wyniku przeprowadzonej stymulacji poprawia się integracja sensoryczna i wzmacniają procesy nerwowe, co w sposób automatyczny przekłada się na pojawienie nowych, adekwatnych reakcji i zachowań.
Należy zaznaczyć, iż zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanymi wcześniej oraz zatwierdzonymi programami zajęć i wszystkie zostały zrealizowane. Zajęcia zostały zawieszone na czas pandemii, jednak od 20 kwietnia 2020 roku realizowane były w formie zdalnej, a część zajęć terapii SI odbywała się stacjonarnie.
Trzeba zauważyć, że bogata oferta zajęć edukacyjnych stanowiła dla dzieci przygotowanie do kolejnych etapów edukacji, a także do samodzielnego życia. U uczniów objętych Projektem „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” kształtowano umiejętności budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i z dorosłymi. W opinii rodziców, uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, podejmowane przedsięwzięcia niosły za sobą szereg korzyści i stanowiły uzupełnienie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.
Dziękujemy Burmistrzowi Wilamowic za możliwość uczestniczenia w takich projektach, które pomagają uczniom, a zarazem podnoszą jakość pracy szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Pisarzowicach
Lidia DziubekSPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE” 2019/2020

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” realizowany jest już drugi rok. Za nadrzędny cel prowadzonych zajęć uznaje się pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy – 311 godz.
2. Zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - 370 godz.
3. Zajęcia specjalistyczne w terapii Integracji Sensorycznej – 640 godz.

Warto zaznaczyć, że działania podejmowane w ramach projektu służą uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz deficytów rozwojowych. Prowadzone są bezpłatnie na terenie naszej placówki. Bierze w nich udział 116 uczniów.
Wśród korzyści płynących z realizacji działań na szczególną uwagę zasługują zajęcia prowadzone w sali do terapii Integracji Sensorycznej, którą wyposażono w certyfikowany sprzęt terapeutyczny. Podczas terapii u dziecka następuje stymulacja wielu zmysłów, a także rozwój i analiza bodźców. Zajęcia terapeutyczne poprawiają też funkcjonowanie centralnego układu nerwowego młodego człowieka i kształtują prawidłowe napięcie mięśniowe oraz koordynację ruchową.
Salka gimnastyki korekcyjnej do korygowania wad postawy została również doposażona w różnorodne certyfikowane sprzęty i urządzenia do ćwiczeń. Uczniowie ćwiczą pod okiem specjalistów, dzięki czemu osiągają poprawę zdrowia, niwelują wady postawy wynikające z różnych schorzeń oraz uczą profilaktyki zdrowego stylu życia.
Zajęcia terapii pedagogicznej jako zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównują różnorodne deficyty rozwojowe uczniów. Dzięki projektowi sala do pracy została bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz programy komputerowe, które doskonale zaspokajają potrzeby dzieci posiadających orzeczenia lub opinie z PPP.
W projekcie pracuje 9 nauczycieli – terapeutów, którzy służą fachową pomocą dla naszych uczniów oraz poradą dla rodziców. W opinii rodziców, uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, podejmowane przedsięwzięcia niosą za sobą szereg korzyści oraz zabezpieczają potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole.

Lidia DziubekSALA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Od września 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach Integracji Sensorycznej realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice”. Ćwiczenia odbywają się w nowo powstałej sali wyposażonej w certyfikowany sprzęt terapeutyczny oraz w wiele pomocy służących do stymulacji zmysłów. Terapia Integracji Sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej.
Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

GALERIAUNIA EUROPEJSKA ZNOWU DOCENIŁA I DOFINANSOWAŁA PROJEKT EDUKACYJNY GMINY WILAMOWICE

Nauczyciele, dyrektorzy i ich zastępcy, administracja szkół i pracownicy ZOSIP pod kierunkiem Firmy IRP Inwestycje-Rozwój-Personel na przełomie 2017 i 2018 roku opracowali projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”, który złożono w lutym 2018 r. na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 ogłoszony przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

TYTUŁ PROJEKTU: "ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE"
CEL PROJEKTU: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 316 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice, w tym wsparcie 265 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Wartość projektu: 938 668,75 zł.
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 844 801,87 zł.

BENEFICJENT: GMINA WILAMOWICE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego Panem Wojciechem Saługą na realizację ww. projektu. Powołano Biuro Projektu. Rozpoczęto działania promocyjne i rekrutacyjne. Zapraszamy wszystkich uprawnionych uczniów wraz z rodzicami i nauczycieli do aktywnego udziału w różnych formach wsparcia. Cieszy nas fakt, że Pan Burmistrz Wilamowic oraz Rada Miejska Wilamowic każdego roku zapewnia uczniom bardzo bogatą ofertę edukacyjną, bo przecież dzięki realizacji zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje oraz umiejętności, zapobiegać niepowodzeniom, korygować wady postawy i zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne, a także w sposób znakomity i pod profesjonalnym przewodnictwem wysoko kwalifikowanych, poświęcających się i oddanych sprawie nauczycieli, przygotowywać się do kolejnych etapów edukacji, a także do samodzielnego życia. Ponadto za kwotę ok 280 000,00 zł. zostaną wzbogacone bazy pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć.
W dniu 1 października 2018 r. rozpoczynamy zajęcia, do udziału w których jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają szkolni koordynatorzy:Realizacja projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w r. szkolnym 2018/19.

Od 1 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” . Projekt rozpisany jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 316 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice, w tym wsparcie 265 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach projektu odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach dwa rodzaje zajęć: zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 6 grup oraz zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy- 8 grup. Projektem objętych zostało 89 uczniów ze wskazaniami lekarskimi oraz wskazaniami PPPP. Dla każdej grupy przewidziane jest 30 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanymi wcześniej i zatwierdzonymi programami zajęć. W projekcie pracuje w naszej szkole 8 nauczycieli. Nauczyciele prowadzący zajęcia z projektu uczestniczyli szkoleniach sfinansowanych ze środków projektu: Grafomotoryka, Terapia ręki- I stopień, Terapia taktylna – I stopień .


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
w latach 2011/2012


Od października 2011 do czerwca 2012r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach realizuje program "Wilamowice, edukacja, rozwój III". Realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia komputerowe dla klas IV - VI
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV - VI
 • zajęcia z ekologii i zdrowego żywienia dla klas IV - VI
 • gimnastyka korekcyjna dla klas I-VI
 • zajęcia teatralna
 • zajęcia z fotografii
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia historyczne - "Pisarzowice moja mała Ojczyzna"
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Poddziałanie 9.1.2.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  w latach 2010/2011


  Od września 2010 do czerwca 2011r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach realizowała program "Wilamowice, edukacja, rozwój II". Realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia komputerowe dla klas IV - VI
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV-VI
 • zajęcia z ekologii i zdrowego żywienia dla klas IV - VI
 • gimnastyka korekcyjna dla klas I-VI
 • język niemiecki dla klas VI
 • zajęcia historyczne - "Pisarzowice moja mała ojczyzna"
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • kurs szybkiego czytania - rozumienia tekstu dla klasy III
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas I - III z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Poddziałanie 9.1.2.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


  Od marca do listopada 2009r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach uczestniczyła w programie "Wilamowice, edukacja, rozwój". Jest to jeden z projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja programu polegała na organizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów, którzy wyrazili chęć i gotowość do uczestniczenia w tychże zajęciach. Wybór z przedstawionej oferty był całkowicie dobrowolny, jedyne ograniczenie stanowiła ilość miejsc w poszczególnych grupach zajęciowych. Równocześnie istniała możliwość uczestnictwa w kilku różnych formach edukacyjnych w zależności od potrzeb i preferencji. Zaoferowano uczniom zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań, umiejętności i pasji , jak i propozycje dydaktyczne służące wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz deficytów rozwojowych. Łącznie ponad 200 uczniów wzięło udział w wymienionych niżej działaniach:

 • zajęcia komputerowe dla klas I - VI
 • konwersacje w języku angielskim dla klas IV - VI
 • zajęcia ekologiczne "Jak dbać o swoje zdrowie?" dla klas IV - VI
 • zajęcia sportowe "Aerobik z elementami tańca" dla klas I - VI
 • kurs szybkiego czytania - rozumienia tekstu dla klasy III
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas I - III z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 • Od początku zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Były uzupełnieniem wynikających z projektu organizacyjnego działań szkoły. Wysoka frekwencja nawet w czasie zajęć organizowanych w soboty była dostatecznym dowodem na to, iż istnieje duża potrzeba tego typu przedsięwzięć oraz, że zajęcia są dla dzieci atrakcyjne i ciekawe . Wiadomo przecież, iż młodzi ludzie mieszkający na wsiach i małych miasteczkach mają o wiele trudniejszy dostęp do różnorodnych form kształcenia, na których mogą rozwijać swoje pasje, niż ich rówieśnicy w dużych miastach. Właśnie rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi oraz propagowanie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób pożyteczny i kreatywny to główne cele projektu, które w opinii rodziców, uczniów i nauczycieli udało się znakomicie zrealizować.


  Plan pracy
  wersja do pobrania


  Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

  JADŁOSPIS
  dla zerówki:
  JADŁOSPIS
  Alergeny