Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
w latach 2011/2012


Od października 2011 do czerwca 2012r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach realizuje program "Wilamowice, edukacja, rozwój III". Realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia komputerowe dla klas IV - VI
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV - VI
 • zajęcia z ekologii i zdrowego żywienia dla klas IV - VI
 • gimnastyka korekcyjna dla klas I-VI
 • zajęcia teatralna
 • zajęcia z fotografii
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia historyczne - "Pisarzowice moja mała Ojczyzna"
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Poddziałanie 9.1.2.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  w latach 2010/2011


  Od września 2010 do czerwca 2011r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach realizowała program "Wilamowice, edukacja, rozwój II". Realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia komputerowe dla klas IV - VI
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV-VI
 • zajęcia z ekologii i zdrowego żywienia dla klas IV - VI
 • gimnastyka korekcyjna dla klas I-VI
 • język niemiecki dla klas VI
 • zajęcia historyczne - "Pisarzowice moja mała ojczyzna"
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • kurs szybkiego czytania - rozumienia tekstu dla klasy III
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas I - III z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Poddziałanie 9.1.2.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


  Od marca do listopada 2009r. Szkoła Podstawowa Pisarzowicach uczestniczyła w programie "Wilamowice, edukacja, rozwój". Jest to jeden z projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja programu polegała na organizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów, którzy wyrazili chęć i gotowość do uczestniczenia w tychże zajęciach. Wybór z przedstawionej oferty był całkowicie dobrowolny, jedyne ograniczenie stanowiła ilość miejsc w poszczególnych grupach zajęciowych. Równocześnie istniała możliwość uczestnictwa w kilku różnych formach edukacyjnych w zależności od potrzeb i preferencji. Zaoferowano uczniom zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań, umiejętności i pasji , jak i propozycje dydaktyczne służące wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz deficytów rozwojowych. Łącznie ponad 200 uczniów wzięło udział w wymienionych niżej działaniach:

 • zajęcia komputerowe dla klas I - VI
 • konwersacje w języku angielskim dla klas IV - VI
 • zajęcia ekologiczne "Jak dbać o swoje zdrowie?" dla klas IV - VI
 • zajęcia sportowe "Aerobik z elementami tańca" dla klas I - VI
 • kurs szybkiego czytania - rozumienia tekstu dla klasy III
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - VI
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas I - III z opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 • Od początku zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Były uzupełnieniem wynikających z projektu organizacyjnego działań szkoły. Wysoka frekwencja nawet w czasie zajęć organizowanych w soboty była dostatecznym dowodem na to, iż istnieje duża potrzeba tego typu przedsięwzięć oraz, że zajęcia są dla dzieci atrakcyjne i ciekawe . Wiadomo przecież, iż młodzi ludzie mieszkający na wsiach i małych miasteczkach mają o wiele trudniejszy dostęp do różnorodnych form kształcenia, na których mogą rozwijać swoje pasje, niż ich rówieśnicy w dużych miastach. Właśnie rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi oraz propagowanie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób pożyteczny i kreatywny to główne cele projektu, które w opinii rodziców, uczniów i nauczycieli udało się znakomicie zrealizować.


  Plan pracy
  wersja do pobrania


  Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

  JADŁOSPIS
  dla zerówki:
  JADŁOSPIS
  Alergeny