Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

Data publikacji strony internetowej: 2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak np. NVDA.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Januszyk,adres poczty elektronicznej barbara.januszyk@sp.pisarzowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 33 84-57-256; 693 962 724. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, usytuowany jest w Pisarzowicach przy ul. św. Floriana 28.
 2. Przy szkole (od ulicy św. Floriana) znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne - od ul. św. Floriana. Jedno wejście główne do budynku jest z poziomu chodnika ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody, jednak jest możliwość komunikacji na dolnym poziomie w całym budynku.
 4. Szkoła posiada trzecie wejście (boczne) od ul. Szkolnej (od strony hali sportowej) ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla niepełnosprawnych. Wejściem tym wchodzą goście oraz inne osoby korzystające z usług szkoły.
 5. Budynek ma dwie kondygnacje, nie posiada windy.
 6. Na poziomie dolnym budynku znajduje się szatnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Szkoła posiada halę sportową, która znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego.
 8. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 10. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.